USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA

  • Izrada normativnih akata
  • Obuka zaposlenih iz oblasti ZOP
  • Izrada sanacionog plana otklanjanja posledica od požara
  • Izrada pravila zaštite od požara
  • Izrada plana evakuacije i upustva za postupanje u slucaju požara
  • Izrada programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti ZOP
  • Redovna provera znanja zaposlenih iz oblasti ZOP