ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  • Izrada studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu
  • Izrada studija o proceni uticaja zatecenog stanja na živtnu sredinu
  • Izrada planova upravljana otpadom
  • Izrada politike prevencije udesa, izveštaj o bezbednosti i plana zaštite od udesa
  • Izrada planova preventivnih mera od uredivanju gradilišta
  • Konsultantske usluge u vezi sa upravljanjem otpada
  • Konsultantske usluge u vezi rada sa opasnim materijama
  • Konsultantske usluge za izradu politike prevencije udesa, izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa